Integrált jogvédelmi szolgálat

Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646

Központi telefon: +36 (1) 8969 000

Web: www.ijsz.hu

 

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:

dr. Fehér Hajnalka

Telefonszáma: +36 20 4899 533

melyen elérhető: hétfőtől csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között, pénteken 08:00 – 14:00 között

E-mail címe: hajnalka.feher@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA, AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÁZMÁNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A FENTI ELÉRHETŐSÉGEK SIKERTELENSÉGE ESETÉN AZ IJSZ ZÖLD SZÁMA HÍVHATÓ: 06/80-620-055

 

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat munkatársa. A Jogvédelmi Képviselő az egészségügyi intézménytől független személy.

A betegjogi képviselő intézményét kötelező jelleggel – 2000. január 1-jei hatállyal – az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vezette be.

Feladata:

A betegjogok védelme, valamint elősegíteni a betegeket a jogaik megismerésében és érvényesítésében.

  • Segít a beteget panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti a panasz kivizsgálását.
  • A beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben – eljár az arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget.
  • Rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi intézményben.

 

A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el.

A betegjogi képviselő a tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot tesz. A felhívás eredménytelensége esetén a betegjogi képviselő jogosult az illetékes szervhez, illetve személyhez fordulni.

A betegjogi képviselő kiemelten kezeli az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmét.

 

A betegjogi képviselő – az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve – illetékességi körében jogosult:

  • az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni
  • a vonatkozó iratokba betekinteni
  • az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni

 

A betegjogi képviselő köteles a betegre vonatkozó orvosi titkot megtartani, és a beteg személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.