Megnyert pályázatok

Az országban az egészségügyi ellátás színvonala és szervezettsége nem kielégítı, ráadásul területileg egyenetlen. Különösen igaz ez az elmaradott régiókban és kistelepüléseken, ahol a munkanélküliség és a hátrányos helyzető lakosság aránya magas. A probléma a három legelmaradottabb régió munkavállalóit jelentıs mértékben érinti: az elmaradott régiókban a munkavállalók közül a táppénzbe vettek aránya mintegy 11%-kal, az egy jogosultra esı táppénzes napok száma kb. 21%-kal magasabb az országos átlagnál.

Az egészségügyi intézmények közötti elektronikus kommunikáció, a betegekre vonatkozó adatokhoz való hozzáférés nehézkes, ami szükségtelenül ismételt vizsgálatokhoz és kezelésekhez vezet, a betegnek pedig felesleges utazásokat és várakozásokat jelent. Az elmaradott régiókban az egészségügyi intézmények vezetését az adekvát adatkezelés és a megfelelı tudásmenedzsment hiánya szintén hátráltatja. Az intézmények költséghatékony vezetéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésére. A jelenlegi információtechnológiai eszközök sem az adatfeldolgozás, sem a kommunikáció megfelelı minıségét, biztonságát és sebességét nem biztosítják. Az elıbb említett hiányosságok ellenére minden intézmény és háziorvosi szolgálat rendelkezik számítógépes munkahelyekkel és elektronikus betegnyilvántartással, és számottevı egészségügyi információtechnológiai tapasztalattal bír.

A munkavállaló és a társadalom érdeke egyaránt az, hogy a betegségek miatt a munkából való kiesés a minimumra csökkenjen. Ez elérhetı az egészségügyi ellátó rendszer szervezettségének és a diagnosztikai és gyógyító folyamatok tevékenységeinek optimalizációjával, melyet egy regionális, az ellátás minden szintjére kiterjedı egészségügyi információrendszer nagyban támogat.
Az intézkedés keretében kifejlesztendı regionális, intézményközi információ mintarendszerek a betegekre vonatkozó egészségügyi információ gyors, pontos elérését teszi lehetıvé a rendszerhez csatlakozó egészségügyi ellátó intézmény számára. Az ismételt vizsgálatok és kezelések elkerülhetık lesznek, a diagnosztika lerövidül és a beteg munkavállalók gyógyulási ideje csökken. A beteg munkavállalók gyógyulási idejének – pusztán az egészségügyi folyamatok eddigi esetlegessége helyett regionális szintő, ezáltal hatékonyabb szervezésébıl fakadó – csökkenése a régiók munkaerejének jobb kihasználását, tehát a regionális versenyképesség növekedését vonja maga után. Az elmaradott régiókban az egészségügyi intézmények gazdaságos mőködtetését és költséghatékony vezetését az intézkedés intézményen belüli információtechnológiai fejlesztésekkel támogatja. Az intézményen belüli IT fejlesztések az anyagi és emberi erıforrások jobb kihasználását teszik lehetıvé. Az egészségügyi regionális intézményközi mintaprojektek fejlesztésének további hozadéka, hogy javul az ellátott betegek komfortérzete; hatékonyabb lesz a régióban az egészségügyi ellátók együttmőködése; és hogy az országos egészségpolitikai döntéshozók számára regionális szintő információt biztosít.

Az intézményközi fejlesztés társult tagjainak lehetısége nyílik továbbá belsı, intézményi informatikai rendszerük fejlesztésére, amely az intézményközi információs rendszer megteremtésének és késıbbi üzemeltetésének alapjául szolgál.

Az intézkedés célja

Az intézkedés célja az elmaradott régiók aktív munkakorú lakossága egészségi állapotának javítása, az információtechnológiai infrastruktúra fejlesztésével:

 • a regionális hatékonyság növelése a regionális szintő egészségügyi információ-kezelés javításával
 • az egészségügyi intézmények költséghatékony mőködtetéséhez szükséges IT feltételek javítása
 • a regionális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása, különösen a halmozottan hátrányos helyzetőek esetében.
 • a régió beteg munkavállalóinak gyorsabb felépülése a betegségekbıl

Az intézkedés a céljait az alábbi tevékenységek révén éri el:

 • regionális intézményközi információ mintarendszer fejlesztése, melynek eredménye lesz az egészségügyi információ regionális szintő megteremtése és hozzáférésének biztosítása az ellátás minden szintjén
 • intézményen belüli információrendszerek korszerősítése, integrálása, melynek eredménye az egészségügyi intézmények költséghatékony vezetéséhez szükséges mőködési, gazdasági jellegő információ szerzése és az intézmények egészségügyi ellátó színvonalának emelése
 • informatikai képzés, amely a végfelhasználók és a rendszeradminisztrátorok számára szükséges a rendszerek mőködtetéséhez

Az intézkedés megvalósítása maximálisan illeszkedik az NFT és a HEFOP célkitőzéseihez és kapcsolatban áll a 4. prioritás másik, egészségügyet érintı 4.3. intézkedésével. A tervezett egészségcentrum modell, a régiókban megvalósuló diagnosztikai, szőrő és orvosi rehabilitációs központok például a régiónként megvalósuló intézményközi információs rendszer társulásához a
késıbbiekben csatlakozva még hatékonyabbá tehetik a mőködésüket.

Intézményközi Információrendszer (IKIR)

Az egészségügyi intézmények közötti ill. portálon keresztüli betegadatok és szolgáltatások elérhetősége az Európai Unió támogatásával, a Hefop 4.4 projekt keretében, 3 régióban, a csatlakozott egészségügyi intézmények és háziorvosok vonatkozásában, pilot rendszerként került kialakításra.

Ez az informatikai megoldás az IKIR-ben regisztrált páciensek számára (Ügyfélkapus bejelentkezést követően) lehetővé teszi, hogy az érintett egészségügyi intézményekben keletkezett validált dokumentumaikhoz való hozzáférésről rendelkezzenek, ezeket megtekintsék, valamint elektronikus beutalók formájában egészségügyi szolgáltatásokra előjegyeztessék magukat.

IKIR portál rendszer

https://portal.kezelnet.hu

Betegtájékoztató

Új Széchenyi Terv támogatási információk

Új Széchenyi Terv

KÉPZÉSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA A SZIGETVÁRMED NONPROFIT KFT-NÉL

TÁMOP-6.2.2/A/11/1

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

125 000 000 FT

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu

0640638638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kivitelezés: 2012.09.01. – 2015.01.30.

Kedvezményezett: SzigetvárMed Nonprofit Kft.

 

Új Széchenyi Terv logó

2013 februárjától vált elérhetővé a Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett TIOP 2.2.6/12/1/ számú „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” címû pályázati konstrukció. A felhívásnak alapvető célja volt a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, hozzájárulva a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez.

A fenti kiírás ismeretében készítette el a Szigetvári Kórház a pályázatát és nyújtotta be támogatási igényét 2013 májusában a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0006 azonosító számon, „SBO kialakítás, struktúra átalakítás és részlegfelújítás a Szigetvári Kórházban” címmel ellátva.

Hosszas bírálati szakasz után, a döntéshozatalt követően, 2013 decemberében jelent meg a Magyar Közlönyben az a Kormányrendelet (1962/2013 (XII. 17.)), mely a támogatás tényét rögzítette. Így a Szigetvári Kórház 100% támogatással 1.344 911. 946 Ft uniós fejlesztési forrásban részesül. A támogatásnak köszönhetően lehetővé válik elsődlegesen a járó- és fekvőbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése, ezen belül is a sürgősségi betegellátás kialakítása, az ápolási és pszichiátriai osztály átalakítása, az információtechnológiai, és a struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése. A projektben a Sürgősségi Betegellátó Osztály kerül kialakításra, korszerû eszközökkel, gyarapodik a kórház orvos-eszközállománya és kialakításra kerül a mentőhelikopter leszállópálya.
A projekt 2014. januárjától 2015. júniusági tart, az építési beruházás megkezdésére várhatóan 2014. nyarán kerül sor.

Jelenlegi állapot bemutatása

A Szigetvári Kórház, mint Szigetvár és vonzáskörzete az Ormánság területét is beleértve 410 fekvőbeteg ággyal a térség jelentős egészségügyi ellátója. A 2012. évi egészségügyi rendszer átszervezése során az Intézmény bizonyította, hogy helye van az egészségügyi piacon. A kórházi ágyszám veszteség nélkül, 30%-os ellátandó lakosságszám emelkedése mellett az aktív fekvőbeteg ellátás területén lehetőséget kapott, hogy erősítse a térség egészségügyi ellátását.
A kórház épülete 2007-ben címzett támogatásból felújításra került. A rekonstrukció érintette a járóbeteg-ellátás, diagnosztika és az aktív fekvőbeteg ellátás területeit. Az épület felújítása elsődlegesen az IMS szerkezet megerősítésére terjedt ki, de a szakrendelések és részlegesen a fekvőbeteg osztályok is megújultak a kor követelményeinek megfelelően. Sajnálatos módon a források nem fedezték teljes mértékben a felújítást, így az intézménynek saját forrásból jelentős beruházásokat kellett alkalmaznia, amelynek terhei még 10 évig jelentős mértékben terhelték a kórház költségvetését, a kormány a tavalyi évben a Kórház ezen hitelállományát teljes mértékben átvállalta és a hitelező bank felé megfizette. A felújítás során a mûszerpark nem került felújításra, csak a röntgendiagnosztika esett át kismértékû fejlesztésen.
A kórházi ellátásban használatos eszközök és berendezések jelentős része 10 – 15 éves, melyek üzembiztos mûködtetése magas szervízelési költségeket jelent az Intézmény részére, a gyakori meghibásodások mellett.
A Semmelweis terv keretében történő kórházi betegellátások átszervezése során az egyes intézmények ellátási területei újbóli felosztásra kerültek. Ennek következtében a Szigetvári Kórház ellátási területének lakosságszáma az alábbi táblázat szerint alakult, így a korábbi évekhez képest, csaknem 30%-os növekedést jelent, illetve, meghaladja a megye lakosságszámát is egyes ellátások tekintetében, mivel, az egyes intézményekhez tartozó települések meghatározásakor elsődleges szempont volt a gyakorlatban már kialakult természetes betegutak alkalmazása és a közlekedési adottságok figyelembevétele. A Szigetvár Kórház ellátási területe a Barcs térségének településeivel növekedett a fentiek alapján.

 Ellátási terület lakosság száma
 Osztályok  Régi  Új  Növekedés mértéke
 Belgyógyászat  44 616  58 687  32%
 Sebészet  50 358  77 073  53%
 Szülészet  50 358  76 390  52%
 Gyermekgyógyászat  50 358  77 073  53%
 Neurológia  89 863  77 073  -14%
 Traumatológia  50 358  55 858  11%
 Pszichiátria  54 349  76 408  41%
 Intenzív  54 349  77 073  42%
 Ápolás  46 684  74 775  60%
 Mozgásszervi rehabilitáció  44 616  73 655  65%
 Krónikus belgyógyászat  44 616  52 853  18%
 Neurorehabilitáció  44 616  1 310 065  2836%
 Pszichiátriai rehabilitáció  44 616  320 856 619%
 Alkohológiai rehabilitáció  44 616  600 432  1246%
 Aktív összesen 444 609  575 635  29%

A kórház jelen körülmények között részben elavult eszközökkel tud megfelelni a „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet”-ben foglalt tárgyi eszközök iránti követelményeknek. Az új eszközök beszerzésére az Intézménynek jelen körülmények között saját forrásból nincs lehetősége. Az elvárásoknak való megfelelést pályázati források segítségével kívánja az Intézmény segíteni.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés

Sürgősségi betegellátó osztály létrehozása
A Szigetvári Kórházban a Sürgősségi Betegellátó Osztály létrehozása szükséges mind tárgyi eszköz mind építészeti feltételeket illetően, ahhoz hogy az ország délnyugati területének ellátási kötelezettségén túl a migrációs sürgősségi feladatoknak is megfeleljen.
A határvidék közelsége,- a gyógyfürdő turisztikai forgalma, ill. az angol és a nagyszámú holland bevándorlók, betelepülők részére a meglévő területi ellátási kötelezettségen kívül az első ellátó intézmény a területen. Elhelyezkedésénél fogva a közelben nem található szakirányú intézet, legközelebb Pécsett, ill. Kaposváron 30-40 km-re. Az ellátási terület széli részei akár a nagyvárosi centrumoktól 60-80 km-re helyezkedik el, a gyenge közlekedési lehetőségek, az utak állapota nem teszi lehetővé a normatív időn belüli betegtranszportot. Az intézmény az előírt társszakmákkal, ill. osztályokkal biztosítani képes az SBO-t. Speciális ellátást igénylő betegeket stabilizált helyzetben az OMSZ bevonásával a PTE Klinikájára szállíttatjuk. A Klinikával szoros szakmai kapcsolatban állunk.
A Semmelweis terv alapján 2012. július 1. óta életbe lépő területi ellátási kötelezettség növekedés (30%) a beteglétszám emelkedését vonta maga után mely 74-77 ezerre változott.
Az emelkedett beteglétszám miatt a tervezett projekt nemcsak a regionális, ill. a nemzeti ágazati koncepciókkal illeszkedik, hanem megfelel az Európai Uniós tagságból adódó követelményrendszernek.
A 2011 és a 2012 évi adatok alapján látható az akut beteg ellátás emelkedése, előreláthatólag a 2012. július 1-vel a 30 %-kal megemelt TEK miatt a sürgősségi ellátást igénybevevők száma emelkedését fogja eredményezni.
Az ellátási területre, hasonlóan az ország más területeihez jellemző a népesség elöregedése, a népegészségügyi adatok kedvezőtlen tendenciája. Ezen kedvezőtlen faktor további fokozott elvárást helyez az orvosi,- kiemelten a sürgősségi betegellátásra.
A Kórház 2007-ben nagyszabású infrastrukturális átalakításon ment keresztül. A toronyépület nyugati részén fedett mentőbeállót alakítottak ki. Ugyanezen a területen kívánjuk kialakítani az SBO-t mely elhelyezkedésénél fogva a lehető legjobb helyen, közel a diagnosztikai osztályokhoz lehet kialakítani. A vizes blokkok már léteznek, akadálymentesítéssel.

Ápolási és aktív pszichiátriai osztályok felújítása
Ápolási osztály
Az ápolási osztályon szükségessé és időszerûvé vált a meglévő kortermek komfortosítása, figyelemmel az Európai Unió által meghatározott irányelvekre is. Jelenleg nem rendelkezik minden szoba saját fürdőszobával, illetve jellemzőek a túl nagy ágyszámú szobák. A fejlesztés megvalósításával kisebb ágyszámú szobák kerülnének kialakításra, illetve minden szobához önálló fürdőszoba is tartozna a betegek komfortérzetének javítása, illetve az ápolási feladatok megkönnyítése céljából.

Pszichiátria
A Kórház kezdeményezte 15 akut addiktológiai ágy akut pszichiátriai ággyá minősítését, ami által újra 30 akut pszichiátriai ágy lenne, melyen már rentábilisen és a szalmai elveknek megfelelően lehetne ellátni a majdnem duplájára emelkedett beteganyagot.
Jelenleg az osztály a kórház leghátsó, legkorábban épített, mára teljesen elavult szárnyában helyezkedik el. A betegek 4-6 ágyas kórtermekben fekszenek, zuhanyzó és WC a folyosó elején van, 30 betegre jut kettő WC és kettő zuhanyzó, mely egy helyiségben helyezkedik el, ezáltal a külön nemûeknek várakozniuk kell. Az osztály teljes felújítása abszolút időszerûvé vált. A beruházás megvalósításával lehetőség nyílik kis ágyszámú, akadálymentes szobák, valamennyi szobához önálló vizesblokk kialakítására, felszerelt kezelő-vizsgáló helyiség, szükséges raktárak, teakonyha, tárolók, csoportszoba, orvosi és pszichológusi dolgozó létrehozására.

Járóbeteg szakrendelők áthelyezése
A kórház 2007 évben történt felújítása során egy Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítását tervezték, ám az nem valósult meg és jelenleg más szakrendelőknek ad helyet. Az SBO kialakítása is ezen épületrészben kerül elhelyezésre, tehát az üzemeltetéséhez a jelenleg kialakított részlegen lévő szakrendeléseknek új helyet szükséges kialakítani. Az elképzeléseknek megfelelően az Intézmény raktárbázisának lehetséges a szakrendelő helyiségek kialakítása, és korszerû berendezése, mûszerekkel való ellátása.

Intézeti gyógyszertár áthelyezése
A gyógyszertár az alap feladatokon kívül közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenységet is végez. Annak érdekében, hogy a gyógyszertár helyiségei és mûködése megfeleljen az intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyitvatartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendeletben foglaltaknak, szükségessé válik a gyógyszertár áthelyezése, és új helyiségekkel történő kiegészítése.

Személyzeti öltözők kialakítása, raktárak átcsoportosítása
Amennyiben megvalósulnak a projekt keretében tervezett fejlesztések, úgy szükségessé válik a felszabadult területeken raktárak, személyzeti öltözők, vizesblokkok kialakítása, átcsoportosítása.

Orvosi gép-mûszer felszerelés
Az emelkedő esetszámot megfelelő színvonalon csak modernizált, korszerû diagnosztikai terápiás eszközparkkal, mentésfogadási infrastruktúrával lehetséges ellátni.
A Magyar közlöny 2012.évi 64. számában feltüntetett minimum feltételekkel kórházunk jelenleg is rendelkezik, azonban mind a humán erőforrás, mind az eszközpark fejlesztésre szorul.
A korszerû, mai kor elvárásának megfelelő ellátás csak magas szintû diagnosztikus háttérrel érhető el.  A labor, ill. a Röntgen osztály gépparkja elavult, 15-25 éves eszközökkel rendelkezik. Az eszközpark teljes lecserélése, felújítása szükséges, digitalizált eszközök beépítése nélkülözhetetlen. (CT, beépített RTG gépek, mobilis,- betegágy melletti RTG diagnosztikai eszköz, közép-magas kategóriájú, UH). Szabványszerûen kialakított CT helységgel az intézet rendelkezik, de vizsgálóeszköz nincs.

Radiológia, Ultrahang
A kórház radiológiai gépparkja igen elöregedett (1978 és 1987-es üzembe helyezés). 2007-ben lemezes kiolvasó segítségével csatlakoztattuk egy DICOM képarchiváló rendszerhez. Időszerûvé vált egy közvetlen archiválásra képes radiológiai rendszer bevezetése felgyorsítva a képalkotás menetét kisebb sugárterhelés mellett. Az orvosi munkát nagymértékben segítené, ha a röntgenfelvételeket az intézmény több számítógépén is meg lehetne tekinteni.
Az ultrahang berendezések egy része szintén több, mint 10 éves, javításuk vagyonokat emészt fel. Cseréjük esedékessé vált.

CT
A Szigetvári Kórház jelenleg rendelkezik CT helyiséggel, ám készülékkel nem rendelkezik. Az OEP-pel és Gyógyszerészeti, Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel történt előzetes egyeztetések alapján elvi támogatást kaptunk mi szerint, ha a Szigetvári Kórháznak sikerülne egy új és korszerû CT berendezést vásárolnia finanszírozási szerződés megkötésére nyílik lehetőség.
A kórház neurológiai osztályára számos beteg érkezik, akiket akut CT vizsgálat alá kell vetni. Jelen körülmények között a Pécsi Diagnosztikai Központ végzi a szigetvári Intézményben jelentkező betegek vizsgálatát. A hatékony betegellátás jelentősen csorbul a beteg Pécsre történő utaztatásával. Az időfaktor kitolódása mellett jelentős időt és a kapacitást vesz el a mentőszolgálat erőforrásaitól is az ilyen jellegû betegek ellátása. A fekvőbeteg ellátás során kért kontroll CT vizsgálatok is a mentő illetve a betegszállító szolgálat erőforrásait emészti, megterhelve az egészségbiztosító költségvetését. A beteg szemszögéből tekintve egy ilyen CT vizsgálat a tapasztalatok alapján fél napos autóztatást jelent az intézményen kívül, mely rendkívül megterhelő. Sokkal hatékonyabb és gyorsabb ellátást lehetne biztosítani az intézmény területén ügyemelő korszerû CT berendezés üzemeltetésével.

Helikopter leszálló
A Szigetvári Kórház heti rendszerességgel fogad helikoptert sürgős betegellátás miatt. Jelenleg az intézmény nem rendelkezik kialakított helikopter leszálló pályával. Szükségmegoldásként a kórház épülete előtti parkban kénytelen leszállni a helikopter a parkoló autók, járókelők és betegek között. Ezen szükségmegoldás rendkívül veszélyes mind a helikopterre, mind a környezetére. A 6-os, 67-es, 68-as főközlekedési út, valamint a határvidék miatti nemzetközi átmenő forgalomból adódó ellátási kötelezettség, a potenciális balesetek jellege miatt a légi mentés elkerülhetetlenné vált, azonban jelenleg az intézmény nem rendelkezik kialakított helikopter leszálló pályával.
Szükségesnek tarjuk egy szabályos, engedélyekkel rendelkező leszálló kialakítást a biztonságos légi mentés és szállítás lebonyolítása érdekében.

Informatikai fejlesztések
A Kórház informatikai eszközei és kellékei elavultak, korszerûtlenek, nem alkalmasak a modern magas színvonalú egészségügyi ellátás támogatásához, sem a szakmai munka elvégzéséhez.  A projekt megvalósításával lehetőség nyílna olyan munkaállomások beszerzésére, amelyek az SBO, szakrendelések és a felújított osztályokon történő betegdokumentációs adminisztrációt végeznék. Szükséges lenne a munkaállomások hálózatba kapcsolása is, valamint fontos lenne nyomtatók beszerzése, amelyek hálózatosan több munkaállomásról is használhatóak. DUPLEX mûködésnek köszönhetően jelentősen csökkenthető a papírfelhasználás, mely költséghatékonyságot eredményez. A meglévő gépek esetében, de újak beszerzése során is szükséges a CT, UH és RTG berendezések képarchiváló rendszere háttértár kapacitásának növelése. A hosszabb távra elegendő háttértár kiszolgálásához szükséges új szerver és szünetmentes áramforrás beszerzése. Fontos lenne, hogy az SBO munkaállomásain is megtekinthetőek legyenek a CT berendezés által készített felvételek, ezekhez szükséges meglévő programok licence bővítése.

SBO KIALAKÍTÁS, STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁS ÉS RÉSZLEGFELÚJÍTÁS A SZIGETVÁRI KÓRHÁZBAN
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0006

Befejeződött a Szigetvári Kórház közel 1,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból megvalósított infrastruktúrafejlesztése, melynek keretében új Sürgősségi Betegellátó Osztály, a hozzá kapcsolódó mentőhelikopter leszálló került kialakításra, valamint az Ápolási és Pszichiátriai osztályok felújítása is megvalósult.

A Szigetvári Kórház 2013-ban eredményesen pályázott a TIOP, Struktúraváltás támogatása a járó– és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével tárgyú pályázati kiírására. A pályázat sikeres volt, így a létesítményeket a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program forrásainak elnyerésével valósította meg az Intézmény.
A projekt keretében a Szigetvári Kórház egy komplex fejlesztést hajtott végre. A támogatásnak köszönhetően lehetővé vált a járó- és fekvőbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése, valamint az Ápolási és Pszichiátriai osztályok teljes felújítása, modernizálása.

A beszerezni kívánt információtechnológiai eszközök és a struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése a betegellátás magas szintû végrehajtását teszik lehetővé.

A projekten belül kiemelt jelentőséggel bíró Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) került kialakításra, továbbá korszerû eszközökkel gyarapodott a kórház orvosi eszközállománya. Az SBO teljes körû mûködéséhez szükséges mentőhelikopter leszállópálya is megépült. A kivitelezés hat ütemben zajlott az alábbiak szerint:

 • 1. ütem: 2, 3-as számú épületekben raktárak, mûhelyek, irattárak és egyéb technikai helyiségek kialakítása, amely munkálatok 3 hónap alatt készültek el,
 • 2. ütem: 7, 8-as számú épületekben intézményi és közforgalmú gyógyszertár, továbbá szakrendelők kialakítása szintén három hónapos kivitelezési határidőt követően kerültek használatba vételre,
 • 3. ütem: Főépületben SBO kialakítása, amely kettő hónap alatt valósult meg,
 • 4. ütem: Főépület tetőzetére épített helikopter leszállóhely építése, öt hónapot vett igénybe,
 • 5. ütem: Főépület 8. emeletén lévő gépészeti térben új szellőzőrendszerek beépítése három hónap alatt készült el,
 • 6. ütem: 1-es számú épület 1. emeletén lévő Ápolási osztály és a 2. emeleten lévő Pszichiátriai osztály felújítása négy hónap alatt készült el.

A különböző ütemek alatt a kivitelezési munkálatok egymással párhuzamosan folytak.

A támogatás révén a Szigetvári Kórház és a fenntartó ÁEEK célja a hosszú távú, stabil fejlődés biztosítása a lakossági ellátásban, megvalósult. A fejlesztés eredményeként mostantól közel 72 ezer ember jut magasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz.

A projekt megvalósítása 2013. júliusától 2015. novemberéig tartott.
A fejlesztés összköltsége 1 454.139.435 Ft volt, mely 100%-os támogatási intenzitással rendelkezett az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.
A projektben részt vevő valamennyi szakember összefogásának köszönhetően sikerült elérni a korábban kitûzött célokat és valóra váltani egy jelentős, a térség egészségügyi ellátásában manapság nem jellemző mértékû fejlesztést.
A kórház vezetése köszönetet mond mindazoknak, akikkel együtt dolgozott a projekt sikeres megvalósításán.

További információ kérhető:
Dr. Berecz János, főigazgató
Tel.: 06 73/500-511
e-mail cím: titkarsag@www.szigetvarikorhaz.hu

FELÚJÍTOTT OSZTÁLYOK, ÚJ MŰSZEREK: ÜZEMBIZTOSABBAN, MÉG BETEGKÖZPONTÚABBAN MŰKÖDHET A SZIGETVÁRI KÓRHÁZ

Az év végére fejeződött be a Szigetvári Kórház infrastrukturális fejlesztésének egy újabb jelentős szakasza. A korábban 225,63 millió forint európai uniós (TIOP-2.2.8.A-15/1) támogatásra is pályázó beruházás legfontosabb eleme a központi sterilizáló teljes felújítása és a jogszabályoknak történő megfeleltetése, valamint a központi villamosellátó-berendezés üzembiztossá tétele volt. Emellett közvetlenül a betegellátást szolgáló modern mûszereket vásárolt a kórház.

A Szigetvári Kórház a közelmúltban több jelentős fejlesztésbe fogott, e projektek egyike zárult most le. Ennek egyes elemei egy sikeres korábbi, de forráselvonás miatt végül csökkentett támogatási összegû Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósult pályázatából maradtak ki, amelyek megvalósítása ugyanakkor kötelező volt a kórház számára, hiszen hiányukban például a központi sterilizáló mûködése bizonyos jogszabályi feltételeknek sem felelt meg. Utóbbi hiányosságok felszámolását a kórház idő közben saját erőből vállalta, illetve fejezte is be az esztendő végére.

A fejlesztések eredményeként teljes egészében megújult a központi sterilizáló, amely az évtizedek alatt teljesen elhasználódott, gyakoriak voltak benne a meghibásodások, ráadásul több technológiai előírásnak, jogszabálynak sem felelt már meg. Hasonlóképpen jelentős előrelépés a kórház életében a három évtizedes villamos kapcsolótér cseréje, amellyel a teljes energetikai rendszer üzembiztosabbá vált.
Az eszközbeszerzések keretében a sebészeti eljárásokban ma már nélkülözhetetlen laparoszkópok, a mûtőben használatos mûszerek kíméletes sterilizálását lehetővé tevő gázsterilizátor, új gőzfejlesztők, az újszülöttek objektív hallásvizsgálatát lehetővé tevő készülékek és a betegellátást dokumentáló szerver megvásárlása is lehetővé vált.

Megújulhatott továbbá az élelmezési részleg tetőszigetelése, a sebészet, a traumatológia és a szülészet-nőgyógyászati osztály a higiéniás körülményeket javító új burkolatokat, a dolgozók munkakörülményeit javító bútorokat kapott. Egy új fûnyíró és hótoló kistraktor beszerzése pedig a kórházhoz vezető gyalogutak, a parkoló téli csúszásmentesítését, nyáron pedig a parkban végzendő munkákat segíti.
A beszerzések és a kivitelezés végig a terveknek megfelelő ütemben folyt, és december utolsó napjaira, határidőre be is fejeződött. A fejlesztés összköltsége 225,63 millió forint volt – ekkora összegről szólt a bevezetőben jelzett TIOP-pályázat is.

A fejlesztés közvetlen célja részben a különféle hiányosságok miatt az intézményt korábban fenyegető bezárás elhárítása, másrészt a betegellátás biztonságának és színvonalának növelése volt. Így a projekt célcsoportjai – a kórház dolgozói, az ott megforduló évi hárommillió beteg, valamint az intézmény fenntartója – közvetlenül és közvetetten is élvezhetik a fejlesztés pozitív hatásait. Jóvoltából évtizedes hiányosságokat szüntettek meg, több területen a hétköznapokban is érezhetően javul az ellátás színvonala, ami egyértelmûen pozitív hatást gyakorol a kórház mindennapi életére, megítélésére egyaránt.

A Kórház vezetősége köszönetet mond mindazoknak, akikkel együtt dolgozott a fejlesztések sikeres megvalósításán.

További információ kérhető:
Dr. Berecz János főigazgató
Tel.: 06 73/500-511; e-mail cím: titkarsag@www.szigetvarikorhaz.hu

SEGÍTSÉG A REHABILITÁCIÓS SZAKTERÜLETEKNEK

FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA A SZIGETVÁRI KÓRHÁZBAN

Pályázati forrás igénybevételével lehetőség nyílt a Szigetvári Kórházban 5 szakorvos bértámogatására. Az elnyert majdnem 35 millió forintnyi támogatással egy évig tudják a rehabilitáció területén dolgozó szakorvosok bérét támogatni.

2014 nyarán a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta a Szigetvári Kórháza Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Foglalkoztatás támogatása a Szigetvári Kórházban” címû, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0011 jelû pályázati anyagát.
A projektben érintett szakterületek a következők: súlyos agysérültek rehabilitációja, mozgásszervi rehabilitáció és pszichiátriai rehabilitáció. 2014 őszére több mint nyolcszázmillió forintból újították fel a Szigetvári Kórház rehabilitációs részlegeit. Az európai uniós forrásból finanszírozott beruházás energiatakarékosabb mûködést tesz lehetővé és jelentősen növeli a betegek komfortérzetét is.
A Szigetvári Kórház az ország egyik legnagyobb rehabilitációs centrumaként széles körû utókezelési és állapotjavítási tevékenységet folytat, egyes szakterületek esetén több megyét is lefedő ellátási területtel. A súlyos agysérültek utógondozásával foglalkozó neurorehabilitációs részleg mintegy 1,3 millió ember ellátásáért felelős, a pszichiátriai részleghez 320 ezer fő, a mozgásszervi rehabilitációs osztályhoz pedig több mint 73 ezer fő gondozása és ellátása tartozik.

Széchenyi 2020 támogatási információk

A SZIGETVÁRI KÓRHÁZ RÖNTGENBESZERZÉSE
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0056

Megkezdődött a Szigetvári Kórház 3 db, új röntgengép beszerzésére irányuló projektje. A mintegy 257 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés előre láthatóan az év végére fejeződik be.

A Szigetvári Kórház 2015 nyarán nyújtott be pályázatot egy, a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett pályázati konstrukció keretében, mely pályázaton sikeresen szerepelt, a benyújtott dokumentáció alapján támogatásban részesült.  Kedvezményezett ennek köszönhetően valósítja meg újabb fejlesztését, melynek keretében 1 db digitális mobil/ágymelletti röntgen, 1 db digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés, valamint 1 db C-íves sebészeti képerősítő mûszer kerül beszerzésre és üzembe helyezésre az Intézményen belül.  Az eszközök beszerzésére vonatkozóan a Hoge Orvosi Mûszer Kft-vel került megkötésre az adásvételi szerződés, amely 2015. októberében lépett hatályba a Támogatói Okirat megkötésével.
A projekt közvetlen célja modern technológiájú röntgengépek beszerzése, melynek következtében egyrészt javulhatnak a munkakörülmények és a betegellátás színvonala, gyorsabban megtörténhet egy-egy diagnózis felállítása, másrészt jelentősen csökkenhetnek az Intézmény karbantartási-és szervizköltségei, valamint a növekvő energiamegtakarítás révén csökkenhetnek a Kórház rezsi kiadásai is. Így a projekt célcsoportjai – a kórház dolgozói, az ott megforduló betegek, valamint az intézmény fenntartója – nem csak közvetetten, hanem közvetlenül is élvezhetik a fejlesztés pozitív hatásait. Napjainkban a kórházak igen nehéz anyagi helyzetben vannak, így egy-egy fejlesztés és az azzal megtakarított esetleges karbantartási, javítási, vagy rezsi költségek következtében lehetőség van a betegellátás színvonalának és körülményeinek javítását szolgáló egyéb fejlesztések megvalósítására.
A fejlesztés összköltsége 257.653.509 Ft, mely 100%-os támogatási intenzitással rendelkezik a Kohéziós Alapból.
A fejlesztés eredményeként a modern, alacsonyabb energia-felhasználású berendezések hozzájárulnak a betegek hatékonyabb ellátáshoz és az Intézmény kiadásainak csökkentéséhez.

További információ kérhető:
Dr. Berecz János, főigazgató
Tel.: 06 73/500-511
e-mail cím: titkarsag@www.szigetvarikorhaz.hu

Szigetvári Kórház dolgozóinak idegen nyelvi és szakmai képzése

A Szigetvári Kórház Támop-2.1.3/C-12/1-2012-0005 számú elnyert projektje 2014. október 6-án hatályba lépett Támogatási Szerződéssel vehette kezdetét. Az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozása 47 937622 Ft támogatással teszi lehetővé, hogy a Szigetvári Kórház 73 dolgozója képzésben részesülhessen, növelhesse szakmai és idegen nyelvi tudását. Napjainkban az idegen nyelv-tudás és a szakismeret szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. Mind a szakmai tudás, mind a nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság emelkedéséhez és az ország versenyképességének növekedéséhez.
Intézményünk számára kiemelten fontos, hogy megfelelően képzett szakemberek végezzék el az ápolási, betegellátási feladatokat, ezért 2015. márciusában 14 dolgozónk kezdte el a Comenius Szakközépiskola és Szakiskola által tartott ápoló asszisztensi képzést.

Az 1100 órás képzés jelenleg is zajlik, a dolgozók elméleti tudása és gyakorlati tudása is bővül. 550 óra elméleti órával és 550 óra Kórházi gyakorlattal sajátítják el a tudást, szerzik meg szakképzettségüket a munkavállalók. Az ősz folyamán, 2015. októberben vizsgákkal zárul a képzésük.
Az idegen nyelvi képzés keretében munkaidőben- az Európai Unió és a Magyar Állam által biztosított bértámogatással- vált lehetővé, hogy 59 fő nyelvi képzésben részesülhessen, melyből 34 fő 600 órás angol, illetve 25 fő 600 órás német nyelvû tanórákon sajátíthatja el a tudást.

A nyelvórák 2015. márciusában vették kezdetüket, melyek 2015. októberében tanfolyamzáró vizsgával fejeződnek be. A munkaidőben zajló nyelvi képzéseket az M-Stúdium  Oktatásszervező Kft. tartja mind az angol, mind a német nyelvi csoportok esetében.

Az elvégzett nyelvi kurzusnak köszönhetően a Szigetvári Kórház dolgozói a hozzájuk érkező külföldi betegekkel is tudnak kommunikálni, a gondozásra, ellátásra szorulók esetében nem lesz akadály a nyelvi nehézség, mert a 600 órás tanfolyamokkal a dolgozók megszerzik azt a tudást, ami a hétköznapi kommunikációhoz és a betegellátáshoz szükséges. Az így megszerzett tudással növelik munkaerő-piaci esélyeiket is, továbbá a Kórház dolgozói a nyelvtudásukat hasznosítani tudják akár saját otthoni környezetükben is, vagy egy nyaralás, külföldi út során.

Széchenyi 2020 logó

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE A SZIGETVÁRI KÓRHÁZRA
KEOP-4.10.0/K/14-2014-0014

Megkezdődött a Szigetvári Kórház napelemmel való ellátására irányuló beruházás. A mintegy 153 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés előre láthatóan a nyár végére fejeződik be.

A Szigetvári Kórház 2014 nyarán nyújtott be pályázatot egy, a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett pályázati konstrukció keretében, mely pályázaton sikeresen szerepelt, a benyújtott dokumentáció alapján támogatásban részesült.  Kedvezményezett ennek köszönhetően valósítja meg újabb fejlesztését, melynek keretében a kórház tetőfelületeire napelemes rendszer kerül elhelyezésre. A kivitelezés megvalósításához kapcsolódóan 2015. júniusában került aláírásra a vállalkozási szerződés a Kontakt-Elekrto Kft-vel.
A projekt közvetlen célja a villamos energia fogyasztás részbeni kiváltása, valamint ezáltal az épület rezsi költségeinek jelentős csökkentése. Így a projekt célcsoportjai – a kórház dolgozói, az ott megforduló betegek, valamint az intézmény fenntartója – közvetetten élvezhetik a fejlesztés pozitív hatásait. Napjainkban a kórházak igen nehéz anyagi helyzetben vannak, így egy-egy fejlesztés és az azzal megtakarított esetleges karbantartási, javítási, vagy rezsi költségek következtében lehetőség van a betegellátás színvonalának és körülményeinek javítását szolgáló egyéb fejlesztések megvalósítására.

A kivitelezés a terveknek megfelelő ütemben halad. A fejlesztés keretében összesen 860 db, egyenként 250 Wp teljesítményû napelem panel kerül elhelyezésre az épület tetőfelületein. Előre láthatóan 2015. augusztus végén megkezdődhet a próbaüzem, melynek sikeres lezárását követően megindulhat a kórház napelemekkel történő villamos energia igényének biztosítása.

A fejlesztés összköltsége 153.575.804 Ft, mely 100%-os támogatási intenzitással rendelkezik.

A fejlesztés eredményeként megvalósul a Szigetvári Kórház napelemes kiserőmûvel való ellátása, mely nem csak a villamos energia részbeni kiváltásához és a rezsi költségek csökkentéséhez járul hozzá, hanem környezeti szempontból is meghatározó a fejlesztés, hiszen a napelemek környezetkímélő hatása közismert.

Sajtóközlemény a projektzárásról

MODERN ORVOSI ÜGYELET SZIGETVÁRON

Az ősz folyamán teljesen megújul kórházunk háziorvosi ügyeleti rendelője. A helyiségek renoválása mellett az orvosi eszközöket és az ügyeletes orvos szolgálati autóját is kicseréljük egy uniós pályázatnak köszönhetően.

Jelentősen javulnak a betegellátás körülményei a szigetvári háziorvosi ügyeleten egy európai uniós pályázatnak köszönhetően. A Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program keretösszegéből finanszírozott, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0005 számú, „Háziorvosi ügyelet fejlesztése a Szigetvári Kórházban” címû projekt keretében közel hatvan millió forintot nyertünk. Ebből a pénzből a közeljövőben kívül-belül megújul az ügyeleti ellátás.
A több részből álló felújítási program során először is teljes egészében renováljuk az ügyeletnek otthont adó helyiségeket. Sor kerül az orvosi szobák, a váróterem, a mosdók és a garázs festésre, a burkolatok javításárára, továbbá korszerû, a mostaninál sokkal jobban hőszigetelő darabokra cseréljük a jelenlegi ajtókat, ablakokat is. Az energiatakarékosságot célzó átalakítások mellett akadálymentesítjük a rendelőt, megkönnyítve a fogyatékkal élő, vagy idős, nehezen mozgó betegek orvoshoz jutását.
Az épület felújítása és állagmegóvása mellett teljes egészében csúcstechnológiájú mûszerekre cseréljük a mostanra már elavult és részben elhasználódott orvosi eszközparkot. Végül pedig egy új, megbízható autót is kap az ügyeleti szolgálat, hogy a betegek – sürgős esetben – otthonukban is bármikor megkaphassák a szükséges ellátást.
A projekt végére jelentősen javulni fognak egyrészt az ügyeletes egészségügyi szakemberek munkakörülményei, másrészt pedig a betegellátás feltételei is. A szigetvári térség betegei rövid időn belül egy európai színvonalú, korszerûen felszerelt rendelőt vehetnek birtokba, aminek köszönhetően közel harmincezer lakos juthat modern körülmények között, jobb minőségû ellátáshoz.

JOBB KÖRÜLMÉNYEK A SZIGETVÁRI ÜGYELETBEN

Széchenyi 2020 támogatási információk

HÁZIORVOSI ÜGYELET FEJLESZTÉSE A SZIGETVÁRI KÓRHÁZBAN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

59,65 MILLIÓ FORINT